اینترنت پرسرعت +ADSL2

اینترنت ADSL چیست؟ مخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line بوده و در فارسی خط اشتراک نامتقابل یا ای دی اس ال نامیده می شود. +ADSL2 نسخه جدیدتر سرویس اینترنت پرسرعت ADSL می باشد که امکان دانلود سریع را فراهم می کند. برای جلوگیری از تداخل سیگنال اینترنت ADSL با سیگنال صوتی تلفن و نگه داشتن سیگنال در سطحی مناسب برای برقراری ارتباط پرسرعت ADSL از یک فیلتر پایین گذر سیگنال در هر پریز تلفن، استفاده می‌شود. به این فیلتر، میکروفیلتر DSL یا اسپلیتر (Splitter) به معنی جداکننده می‌گویند که باعث افزایش سرعت اینترنت هم می شود.  
اینترنت ADSl